Ilgaz Belediyesi
  • image01
  • image02
  • image02
SAYFALARPark ve Bahçeler (GARAJ)

T.C.

ILGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GARAJ AMİRLİĞİ

DSC_0196

ABDULKADİR ÇIYAN

GARAJ AMİRİ

 

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-(1) Yönetmeliğin amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün belediye mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde, İmar planları ile ayrılmış açık ve yeşil alanların (park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, yeşil yol, yaya yolu, piknik alanları, ağaçlandırma alanları… vb.)düzenlenerek kent halkının eğlenme, dinlenme, oyun, spor... gibi rekreatif gereksinmeleri karşılayarak, aynı zamanda kentin fiziksel yapısına yönelik açık ve yeşil alan düzenlemeleri çalışmaları faaliyetlerini kapsar. 

Yasal Dayanak

MADDE 2-(1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 3-(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Planlama ve Proje, İşletme ve Atölye, Bitkisel Üretim ve Uygulama ile İdari ve Mali İşler bölümleri olmak üzere, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur,

(2) Müdürlük oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, müdürlük hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir,

(3)   Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafik yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, park ve Bahçeler Müdürlüğü için ihtiyaç duyulacak alt birimler kurulabilir,

(4) Özel ihtisas gerektiren alanlarda yerli ve yabancı, bilim, meslek ve mühendislik kuruluşları ile uzmanların iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme geliştirme, bilimsel ve teknik koordinasyonu sağlama faaliyetlerinde bulunmak üzere belediye başkanı onayı ile özel birim ve mühendislik komisyonları kurulabilir,

(5) Bu komisyonların faaliyetlerine ilişkin mevzuatı uyarınca yapılacak harcamalar müdürlüğün bütçesinden karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev yetki ve sorumluluk

Görevleri

MADDE 5-(1) Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 

a) İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik, müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,

b) Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak, 

c) Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak,

d) Ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak veya yaptırmak,

e) Yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu vb. kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

f) İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yapmak veya yaptırmak,

g) İlçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak projelendirmek, uygulamaları yapmak veya yaptırmak,

h)  Belediye için gerekli atölyeleri kurmak, yeni atölyeleri işletmek, alet ve ekipmanlarını temin etmek, 

ı) Kısa, orta ve uzun vadeli programlara göre, düzenlenecek olan açık ve yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park, spor alanı, rekreasyon alanı vb.)  için gerekli olan her cins inşaat, tesisat ve bitki malzemeleri ile araç gereçlerin tespitinin yapılarak bu mal ve hizmet alımlarının teminini sağlamak,

j) Yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak,

k) Parklar ve yeşil alanları; buralarda bulunan kent mobilyalarını, ağaç ve süs bitkilerini tahrip eden kişi ve kuruluşları tespit etmek, kişi ve kuruluşların verdikleri hasarı tazmin etmek için; hasar tespit bedelini belirlemek, hasar tespit raporu düzenlemek ve tespit listesi oluşturularak Encümene takdim etmek,

l) Park, bahçe, koru ve yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek,

m) Nakledilmesi gereken ağaçların naklini yapmak,

n) Botanik ve hobi bahçeleri oluşturmak ve halkın yararlanabileceği hale getirmek. Müdürlüğün görev alanlarını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim kursları açmak, açtırmak ve açılan kurslara katılımı sağlamak, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,

o) İlçe halkının yaşanabilir çevre, örnek bahçe, yeşil alanlar konusunda bilgisi ve görgüsünü artırmak için bayramlar, festivaller, sergiler, kurslar, eğlenceler ve yarışmalar tertip etmek, ettirmek,

p) 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin İlçe ve İlk kademe Belediyelerinin sorumluluğuna bıraktığı ve Müdürlüğü ilgilendiren diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.

r ) Yenilikçi açık-yeşil alan uygulamalarını araştırıp- geliştirmek, hayata geçişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.

s ) Özgün temalı park uygulamaları yapmak, yaptırmak.

t ) Parklarda alternatif enerji kullanımı ve enerji tasarrufuna yönelik önlemler almak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

u )  Oyun Sokakları , Geçici Spor ve Oyun Alanı düzenlemeleri gibi rekresif uygulamaları yapmak, yaptırmak.