"Anadolu'nun Cenneti Ilgaz"

Ilgaz
facebook

Ilgaz'da Kayak Keyfi Bir Başka

Batı Karadeniz'in en büyük kayak pistini barındıran Ilgaz Dağı'nda kayak keyfi bir başka. 4.500 metre telesiye hattı ile ziyaretçileri uzun soluklu bir doğa şöleni bekliyor.

 

Anadolu'nun Cenneti Ilgaz

Doğa severlerin uğrak yeri olan Ilgaz Dağı, kış aylarında bambaşka bir havaya bürünerek kartpostalları aratmayacak manzaraları ile adeta ziyaretçilerini büyülüyor.

 

Yıldıztepe Kayak Merkezi

Muhteşem doğa manzarası ile bütünleşerek, şehrin ve işlerinizin günlük karmaşalarına biraz ara vermenin vakti geldi. Yıldıztepe Kayak Merkezi ormanın göbeğinde sizleri bekliyor.

 
 
 
 
Şenay Fındık
Garaj Amiri
Gazi Güler
İtfaiye Amiri

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam
MADDE 1-
 • Yönetmeliğin amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 • Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün belediye mücavir alan sınırları içinde belediye kanunları ve diğer kanunlar çerçevesinde, İmar planları ile ayrılmış açık ve yeşil alanların (park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, yeşil yol, yaya yolu, piknik alanları, ağaçlandırma alanları… vb.)düzenlenerek kent halkının eğlenme, dinlenme, oyun, spor... gibi rekreatif gereksinmeleri karşılayarak, aynı zamanda kentin fiziksel yapısına yönelik açık ve yeşil alan düzenlemeleri çalışmaları faaliyetlerini kapsar.
Yasal Dayanak
MADDE 2-
 • Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluş
MADDE 3-
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Planlama ve Proje, İşletme ve Atölye, Bitkisel Üretim ve Uygulama ile İdari ve Mali İşler bölümleri olmak üzere, 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur,
 • Müdürlük oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, müdürlük hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir,
 • Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafik yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, park ve Bahçeler Müdürlüğü için ihtiyaç duyulacak alt birimler kurulabilir,
 • Özel ihtisas gerektiren alanlarda yerli ve yabancı, bilim, meslek ve mühendislik kuruluşları ile uzmanların iştirakini de sağlayacak şekilde araştırma, inceleme geliştirme, bilimsel ve teknik koordinasyonu sağlama faaliyetlerinde bulunmak üzere belediye başkanı onayı ile özel birim ve mühendislik komisyonları kurulabilir,
 • Bu komisyonların faaliyetlerine ilişkin mevzuatı uyarınca yapılacak harcamalar müdürlüğün bütçesinden karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev yetki ve sorumluluk

Görevleri
MADDE 5-
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü;
  1. İmar planında yeşil alan, park, bahçe, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik, müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,
  2. Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım ( Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak ya da yaptırmak,
  3. Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak,
  4. Ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak veya yaptırmak,
  5. Yeşil alanlarda sulama ve aydınlatma tesisatlarının kurulması, bank, çöp kutusu vb. kent mobilyaları gibi park donatımlarının temini, yerine montajı, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
  6. İlçe sınırları dahilindeki ağaçların budanması için budama mevsimi itibariyle periyodik budama programları hazırlamak, yapmak veya yaptırmak,
  7. İlçenin kent peyzajı için tasarımlar yapmak projelendirmek, uygulamaları yapmak veya yaptırmak,
  8. Belediye için gerekli atölyeleri kurmak, yeni atölyeleri işletmek, alet ve ekipmanlarını temin etmek,
  9. Kısa, orta ve uzun vadeli programlara göre, düzenlenecek olan açık ve yeşil alanlar (çocuk bahçesi, park, spor alanı, rekreasyon alanı vb.) için gerekli olan her cins inşaat, tesisat ve bitki malzemeleri ile araç gereçlerin tespitinin yapılarak bu mal ve hizmet alımlarının teminini sağlamak,
  10. Yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak,
  11. Parklar ve yeşil alanları; buralarda bulunan kent mobilyalarını, ağaç ve süs bitkilerini tahrip eden kişi ve kuruluşları tespit etmek, kişi ve kuruluşların verdikleri hasarı tazmin etmek için; hasar tespit bedelini belirlemek, hasar tespit raporu düzenlemek ve tespit listesi oluşturularak Encümene takdim etmek,
  12. Park, bahçe, koru ve yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek,
  13. Nakledilmesi gereken ağaçların naklini yapmak,
  14. Botanik ve hobi bahçeleri oluşturmak ve halkın yararlanabileceği hale getirmek. Müdürlüğün görev alanlarını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim kursları açmak, açtırmak ve açılan kurslara katılımı sağlamak, gerektiğinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,
  15. İlçe halkının yaşanabilir çevre, örnek bahçe, yeşil alanlar konusunda bilgisi ve görgüsünü artırmak için bayramlar, festivaller, sergiler, kurslar, eğlenceler ve yarışmalar tertip etmek, ettirmek,
  16. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin İlçe ve İlk kademe Belediyelerinin sorumluluğuna bıraktığı ve Müdürlüğü ilgilendiren diğer görevleri yapmak ve yaptırmak.
  17. Yenilikçi açık-yeşil alan uygulamalarını araştırıp- geliştirmek, hayata geçişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.
  18. Özgün temalı park uygulamaları yapmak, yaptırmak.
  19. Parklarda alternatif enerji kullanımı ve enerji tasarrufuna yönelik önlemler almak, gerekli düzenlemeleri yapmak.
  20. Oyun Sokakları , Geçici Spor ve Oyun Alanı düzenlemeleri gibi rekresif uygulamaları yapmak, yaptırmak.
İtfaiye Amirliği

Misyon

Her türlü itfaiye ve afet olayına uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale etmek İtfaiye olaylara etkin müdahale edecek nitelikte eğitimli ve tecrübeli itfaiyeciler yetiştirmek. Yangın ve afetlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarını asgari düzeyde tutmak için yangın tedbirleri ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek. Ilgaz'ın ve Ilgaz halkının yangın ve diğer afetlere karşı yanında olmaktır

Vizyon

Belediye sınırlarımız içerisinde her türlü itfaiye olaylarına, Uluslararası standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak. Yapılacak önlem ve denetim amaçlı kontroller ile yangın ve doğal afetler sonucu oluşan maddi zararlar ile can kayıplarını asgari seviyeye indirmek suretiyle Ilgaz halkının hizmetinde olmaktır. Ilgaz Belediyesi itfaiyesi olarak teşkilatımızı modernize edip dünya standartları seviyesinde itfaiye haline getirmek.

İlke ve Değerler

Önce insan olmak üzere canlı hayatını birinci planda tutarak halkın can ve mal güvenliğini, yangın ve afetlere karşı azami hassasiyet göstermek.

Stratejik Amaç

İlçemiz halkına en iyi hizmeti verebilmek için vatandaşın zor anlarına koşan en yakın birim olan itfaiyemiz kusursuz hizmet vermeye yönelik hızlı, takım ruhuyla çalışma ilkesine sahip, çağdaş ve şeffaf bir yönetim yapısına kavuşturarak bu kültürü kuruma yerleştirmek suretiyle çalışanların ve halkın memnuniyetini artırmak. Vatandaşlarımızın yardımına, hizmetine güvenli, süratli ve ekonomik bir şekilde ulaşmak, can ve mal güvenliğini tehdit eden unsurlara ve olası afetlere karşı kısa sürede yetişecek organizasyonu geliştirmek.

Hedeflerimiz

İlçemizde meydana gelebilecek doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlere, karşı en seri şekilde müdahale edilip, teknolojik imkânlar kullanılarak halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi ve önlenebilmesi için planlama ve eğitim çalışmaları yapılarak, her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak maksadı ile araç, teçhizat, personel, istasyon ve kurumsal yapımızı dünya standartları seviyesine taşımak.

Görev ve Sorumluluklar

 • Yangınlara müdahale etmek ve yangınları söndürmek.
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.
 • Su baskınlarına müdahale etmek.
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
 • Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.
 • Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.
 • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.
 • İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.
 • Belediye Başkanının verdiği tüm görevleri yapmak