"Anadolu'nun Cenneti Ilgaz"

Ilgaz
facebook

Ilgaz'da Kayak Keyfi Bir Başka

Batı Karadeniz'in en büyük kayak pistini barındıran Ilgaz Dağı'nda kayak keyfi bir başka. 4.500 metre telesiye hattı ile ziyaretçileri uzun soluklu bir doğa şöleni bekliyor.

 

Anadolu'nun Cenneti Ilgaz

Doğa severlerin uğrak yeri olan Ilgaz Dağı, kış aylarında bambaşka bir havaya bürünerek kartpostalları aratmayacak manzaraları ile adeta ziyaretçilerini büyülüyor.

 

Yıldıztepe Kayak Merkezi

Muhteşem doğa manzarası ile bütünleşerek, şehrin ve işlerinizin günlük karmaşalarına biraz ara vermenin vakti geldi. Yıldıztepe Kayak Merkezi ormanın göbeğinde sizleri bekliyor.

 
 
 
 
Serdar Şaban
Mali Hizmetler Müdürü
Osman İspiroğlu
Büro Personeli
Mücahit Başeşme
Büro Personeli
Salih Gündüz
Büro Personeli
Fevzi Çömez
Büro Personeli
İsa Bahçeci
Su Endeks Personeli
Emrullah Taşalan
Su Endeks Personeli

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Temel Görevleri (Kısaca)

Belediye, Belediye Gelirleri Kanunu ve diğer kanunlar gereğince Belediyelerce alınması gereken gelirleri yasalara uygun bir biçimde tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak, Tahsil edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesini sağlamak; Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak hak sahiplerine yapılacak ödemeleri incelemek ve yasal uygunluğu saptananları ödemek. Yıllık bütçe , kesin hesap, gelir ve gider işlemlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamak. Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60. maddesinde sayılan görevlerden müdürlüğe verilenleri yürütmek.

Mali Hizmetler Genel Bilgiler

A-Misyon ve Vizyon

Ilgaz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Misyonu, hizmetlerin yapılmasında kullanılan kaynakların ekonomik ve sosyal şartlara bağlı, kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde kullanılması, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun olarak muhasebeleştirilmesi sağlanarak hesap verilebilirliliği kolaylaştırmaktır. Ayrıca Belediye mücavir alan içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet yapılmasını sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlayıp Ilgaz’da yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını ekonomik sosyal ve kültürel şartlar göz önünde bulundurarak adil, hızlı ve kaliteli biçimde karşılayarak hayatı kolaylaştırmaktır.

Ilgaz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Vizyonu
 • Çok iyi yetişmiş ve yeterli sayıda personelle,
 • Verimliliği esas alarak,
 • Teknoloji Kullanımına öncelik tanıyarak,
 • Plan ve Projeye önem vererek,
 • Şeffaflık ve Katılımcılığı ön planda tutarak,
 • Kaynakların etkin kullanılması sağlanarak,
 • Faaliyetlerde ve hizmetlerde dünya standartlarına ulaşmaktır.

B-Yetki Görev ve Sorumluluklar

Müdürlüğün görevleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 60. maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak Görev ve Sorumlulukları;
 • Müdürlüğün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak,
 • İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren Müdürlük Bütçesini hazırlamak ve Müdürlük faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,
 • Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek,
 • Bütçe kayıtlarını tutmak,
 • Müdürlüğün görev alanları içerisindeki gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
 • Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
 • Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak,
 • (10) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
Müdürlüğün sorumluluğu

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak, yaptırmak ve yürütmekle sorumludur. Müdür görev, yetki ve sorumlulukları üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle personele yaptırır.

Tahsilat ve Tahakkuk Birimi (Emlak, Su ve ÇTV Tahsilatı)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886, 2990, 4734 sayılı Devlet İhale Kanunları, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4650/2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz Malların değerlendirilmesi Hk. Kanun, 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4722 sayılı Medeni kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, 822 sayılı Sayıştay Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılması Hakkında Kanun, tüm bu yasaların uygulama yönetmelikleri, şartnameleri, genelge ve tamimleri, tüm teknik şartnameler ve Türk Standartları Enstitüsünün ilgili şartnameleri, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı T.S.E. koşulları ve Emlak ve İstimlak ile ilgili tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmek hususunda yetkili ve sorumludur.

Vergi, resim, harç ve katılım paylarıile ilgili diğer Belediye gelirlerinin tahsil edilebilir hale gelmesini sağlayan iş ve işlemleri yapar. Beyan esasına göre vergiye tabi mükelleflerin verecekleri beyannameler üzerinden tahakkuk fişi düzenler ve bu surette vergiyi tahakkuk ettirir. Beyan esası dışında vergiye tabi olanlar adına Belediye gelirleri kanununun ilgili maddelerinde yazılı esaslar içerisinde vergiyi tahakkuk ettirir.

Denetim raporlarına ve yoklamaya yetkili bulunanlar tarafından düzenlenen yoklama fişlerine ve taktir komisyonları kararlarına istinaden gerekli tahliyatı yapar, mükelleflerine ve sorumlularına ihbarnamelerle tebliğ ettirir. Mükellefiyetin tesisi, kaldırılması ve değişikliklere ilişkin işlemleri yapar. Mükellefleri izlemek amacıyla hesap, kart ve defter ve bilgisayar kayıtlarını tutar, saklar ve her mükellef için bir hesap dosyası oluşturur. Tahakkuk ve tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülüklerde yapılan vergi hataları ile kanunlar ve yargı kararları gereğince yapılacak terkinleri düzenler. İtirazlıve itirazsız olarak tahakkuk eden vergi, resim, harç ve cezalarla zamların tahakkuk pusulalarını düzenler. Yapılan Tarh, Tahakkuk ve Düzeltme Tecil İşlemlerini günü gününe muhasebe servisine bildirir.